Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /www/templates/przymiarki_radcy20140429/functions.php on line 174

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU

www.mojprawnik.eu 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową www.mojprawnik.eu oraz korzystających z usług oferowanych za jej pośrednictwem. Jest ona również spełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1).           

 1. Postanowienia Ogólne
 • Administratorem Danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Joanna Wasilewska & Partnerzy, z siedzibą przy ul. 28 Czerwca 1956r. nr 223/229 lok. 25, 61-485 Poznań, NIP: 848-118-86-64, REGON: 639641780. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 • Na potrzeby niniejszego dokumentu przyjmuje się iż:

           

 • Dane oznaczają dane osobowe‚ przy czym przez dane osobowe rozumie się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio.
 • Kancelaria oznacza firmę: Kancelaria Radców Prawnych Joanna Wasilewska & Partnerzy, z siedzibą przy ul. 28 Czerwca 1956r. nr 223/229 lok. 25, 61-485 Poznań, NIP: 848-118-86-64, REGON: 639641780.
 • Log serwera to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Osoby przy każdym połączeniu ze Stroną internetową, może zawierać różne dane (np. rodzaj przeglądarki internetowej, adres IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie.
 • Osoba oznacza osobę‚ której dane dotyczą.
 • Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora (np. zewnętrzna obsługa księgowa, podatkowa, kadrowo-płacowa, informatyczna).
 • RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

 


 1. Pozyskiwanie Danych za pośrednictwem Strony internetowej
 • Strona internetowa www.mojprawnik.eu nie realizuje funkcji pozyskiwania danych osobowych za wyjątkiem sytuacji w których Osoba przekaże je w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie przesłanie danych na adres e-mail Kancelarii zamieszczony na stronie internetowej,
  • poprzez dobrowolne przekazanie danych za pośrednictwem kontaktu telefonicznego na numer telefonu Kancelarii zamieszczony na stronie internetowej.
 1. Administrator Danych, zasady przetwarzanie danych
 • Kancelaria jest administratorem danych swoich klientów oraz osób korzystających ze strony internetowej. Oznacza to, że jeśli kontaktujecie się Państwo z Kancelarią za pośrednictwem strony internetowej, w sposób określony w punkcie 2.1.1. lub 2.1.2 to Kancelaria przetwarza udostępnione dane w zakresie z góry z Państwem ustalonym. Zasadniczo odbywa się to w celu sporządzenia i realizacji umowy.
 • Przetwarzając dane Kancelaria kieruje się sformułowanymi w przepisach RODO zasadami legalizmu, rzetelności, transparentności, minimalizacji, adekwatności i prawidłowości przetwarzanych danych. Dane przetwarzane są nie dłużej niż potrzeba i z zapewnieniem odpowiedniego ich bezpieczeństwa, w zgodzie z przyjętą w Kancelarii Polityką Bezpieczeństwa.
 • Dane osobowe przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami RODO oraz właściwymi polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności,
  • w zgodzie z przyjętą w Kancelarii Polityką Bezpieczeństwa,
  • w zakresie i celu niezbędnym do ukształtowania, nawiązania, zmiany, prawidłowej realizacji bądź rozwiązania umowy oraz świadczenia usług, lub też w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie,
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 1. Okres przechowywania Danych

 

 • Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy Kancelaria przetwarza:
  • do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
  • do końca okresu wynikającego z obowiązku przechowywania dokumentów księgowych wynikającego z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej – czyli przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku od zawarcia umowy.
 • Oprócz przypadków wyżej wymienionych Kancelaria przechowuje Dane 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone (art. 5c ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, Dz.U.2018.2115 t.j. z dnia 2018.11.07).

 

 

 1. Prawa wynikające z przetwarzania Danych przez Administratora

  • Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Kancelaria ma prawo do przetwarzania danych Osoby po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w sytuacji, gdy jest to niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują lub uprawniają Firmę do przechowywania danych.
  • Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania wykonanego przed jej odwołaniem.
  • Kancelaria ma prawo udostępniać dane osobowe Osoby podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania, organom podatkowym).
  • Kancelaria nie udostępniania danych innym podmiotom aniżeli podmiotom przetwarzającym (podwykonawcom) w imieniu i na udokumentowane polecenie Administratora danych, w szczególności firmom: księgowym, prawniczym, spedycyjnym, pocztowym, IT – wyłącznie w niezbędnym zakresie w ramach korzystania z ich usług.
  • Dane osobowe w Kancelarii są przetwarzane wyłącznie przez osoby upoważnione albo przez podmiot przetwarzający, z którym Kancelaria ściśle współpracuje.
  • Kancelaria nie eksportuje danych do państwa trzeciego.
  • W celu skorzystania z przysługujących praw proszę skontaktować się z Kancelarią w poniższy sposób:
 • pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • telefonicznie pod numerem: 61 852 02 64,
 • pocztą tradycyjną na adres: Kancelaria Radców Prawnych Joanna Wasilewska & Partnerzy, z siedzibą przy ul. 28 Czerwca 1956r. nr 223/229 lok. 25, 61-485 Poznań.
 1. Pliki cookies

Strona internetowa nie używa plików cookies.      

 1. Logi serwera
  • Informacje o każdym połączeniu Osób ze Stroną internetową podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Stroną internetową oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa i usprawnienia obsługi świadczonych usług hostingowych.
  • Powyższe informacje nie są kojarzone z konkretnymi Osobami przeglądającymi Stronę internetową i nie są wykorzystywane do profilowania (w rozumieniu przepisów RODO).
  • Kancelaria może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Stronę internetową upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.